Algemene voorwaarden van Bette GmbH & Co KG in 33129 Delbrück / Duitsland

§ 1 Toepassingsgebied

1.
Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: AV) zijn van toepassing op alle verkoopcontracten overeenkomstig § 1 Punt 2 van deze AV, die wij (hierna te noemen: verkoper) sluiten met onze klanten (hierna te noemen: koper of eindverkoper). De AV zijn uitsluitend van toepassing op bedrijven in overeenstemming met § 14 BGB, of op handelaren in overeenstemming met § 1 e.v. HGB, als deze optreden als klanten. Deze voorwaarden, die ook beschikbaar zijn op internet onder www.my-bette.com, of op schriftelijk verzoek ter beschikking worden gesteld, gelden voor alle huidige en toekomstige contracten en zakelijke relaties tussen de verkoper en de koper. Zijn de AV, doordat wij als gebruiker van deze AV voor de eerste keer een contract afsluiten, in overeenstemming met §§ 305 e.v. BGB, effectief daarin opgenomen, dan gelden ze ook voor alle andere contracten die binnen de lopende zakelijke relatie worden afgesloten. 
2.
Koopcontracten zijn alle contracten, die betrekking hebben op de verkoop van roerende goederen, waarbij de nadruk ligt op de overdracht en de aankoop van het eigendom in overeenstemming met §§ 433 Lid 1, 929 BGB. Dit omvat ook de leveringen en bereidingen en event., in individuele gevallen, de planning door de verkoper, indien en voor zover de koper de goederen zelf installeert, of door in opdracht van hem werkende derden laat installeren, ook als de inbedrijfname plaatsvindt op basis van definitieve instellingen en/of inregelen alsook eindcontrole door de verkoper. Aanbevelingen die in dit verband door de verkoper worden gedaan, zijn strikt productgerelateerd en beperkt tot de aard van het product. Aanbevelingen en uitspraken van de verkoper, die betrekking hebben op het concrete bouwproject en/of aanvragen van de koper en die beschouwd moeten worden als voortraject van de als middelpunt van het contract geldende levering van te produceren systeemonderdelen of producten, kwalificeren deze diensten niet als arbeidscontract. De focus van het contract ligt veel meer op de levering van roerende goederen en kwalificeert het contract in dit geval als werkleveringscontract. De kwalificatie als roerend goed in de zin van § 650 BGB sluit niet uit, dat de systeemonderdelen of producten bedoeld zijn om, bijvoorbeeld, onderdeel uit te gaan maken van een installatie en dan op een perceel, of als integraal onderdeel van het gebouw, vast geïnstalleerd worden. Doorslaggevend is, of de goederen op het moment van levering roerend zijn.
3.
Alle tussen de verkoper en de koper in samenhang met het koopcontract overeengekomen afspraken vloeien met name voort uit deze AV, de schriftelijke orderbevestigingen van de verkoper en zijn mogelijke acceptatieverklaring. 
4.
Bepalend is altijd de versie van de AV, die geldig is op het moment dat het contract wordt gesloten. 
5.
Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende AV van de koper, of andere afspraken tussen de partijen, maken geen deel uit van het contract, tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen, of in de orderbevestiging wordt bevestigd. Ook klaarblijkelijk zwijgen bij melding door de koper van een contract met afwijkende algemene voorwaarden en/of nieuwe voorwaarden en voorschriften, geldt niet als een commerciële of anderszins zakelijke bevestiging hiervan.
6.
Buitendienstmedewerkers (ook vertegenwoordigers in loondienst of freelance) en service- of toepassingstechnici van de verkoper zijn niet bevoegd om in te stemmen met afwijkende algemene voorwaarden in de zin van § 1 lid 4 van deze AV en/of om wettelijke intentieverklaringen af te geven of te aanvaarden.

§ 2 Sluiten van het contract, Overdracht

1.
De presentatie en promotie van artikelen uit het programma, de website, advertenties, brochures en ander drukwerk in digitale of traditionele media van de verkoper vormt geen bindend aanbod voor het afsluiten van een koopcontract. 
2.
Een contract komt pas tot stand, als de verkoper door een acceptatie of orderbevestiging en/of door de levering van de bestelde artikelen, een bestelaanvraag accepteert. In het laatste geval wordt de orderbevestiging vervangen door de factuur van de verkoper. 

3.

De specifieke aard van door de verkoper ter beschikking gestelde proefexemplaren en modellen of monsters vormt alleen dan onderdeel van het contract, als dit afzonderlijk contractueel tussen de verkoper en de koper is overeengekomen (monster als onderwerp van een kwaliteitsovereenkomst). In het geval dat monsters uitdrukkelijk onderdeel uitmaken van een specifieke kwaliteitsovereenkomst, worden productie- of fabricageproces gerelateerde, alsook met de productontwikkeling verbonden afwijkingen van het monster uitdrukkelijk voorbehouden.

4.
In het geval van afroeporders, heeft de verkoper het recht om het materiaal of de goederen voor de gehele bestelling aan te schaffen en om onmiddellijk de volledige bestelhoeveelheid te produceren en/of in te kopen en is de koper verplicht om het betreffende artikel bij de eerste aanbieding te accepteren. Eventuele wijzigingsverzoeken van de koper kunnen na het sluiten van het contract dan ook niet meer niet in behandeling worden genomen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen de koper en de verkoper is overeengekomen, of als het met een redelijke inspanning van de verkoper nog steeds mogelijk is. Aanpassingen van prijs- en levertermijn blijven in deze gevallen uitdrukkelijk voorbehouden.

5.
Eenmaal gesloten, is het contract bindend en kan het niet eenzijdig op verzoek van de koper worden gewijzigd.

6.

De koper is, overeenkomstig § 433 lid 2 BGB, verplicht om binnen de getroffen overeenkomst afname te accepteren en moet, overeenkomstig § 280, 286 BGB, eventuele vertragingsschade, met name extra opslag- en leveringskosten, vergoeden. Bij het niet nakomen van een tijdige afname na de overeengekomen afleverdatums of leveringstermijnen, is de koper een contractuele boete verschuldigd van 0,3% van de netto leveringsprijs per werkdag na overschrijding van de termijn, met echter een maximum 5% van de netto leveringsprijs, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor het overschrijden van de termijnen. Alle andere eventuele schadevergoedingsclaims worden met deze contractuele boete verrekend. Verdere schadevergoedingen en onkosten blijven hierdoor onaangetast.

7.

Afleverdatums of leveringstermijnen zijn alleen bindend, als ze schriftelijk of in tekstvorm zijn overeengekomen. Leveringstermijnen, die gekenmerkt worden door opmerkingen of toevoegingen van de verkoper, zoals "tot ca.”, “ongeveer", enz. zijn niet bindend. Leveringstermijnen beginnen met ontvangst van de orderbevestiging door de koper. In het geval van essentiële wijzigingen van de bestelling, begint de leveringstermijn opnieuw op het moment van ontvangst van de gewijzigde orderbevestiging door de koper, mits en voor zover de verkoper de termijnen in de gewijzigde orderbevestiging nadrukkelijk bevestigt. In het geval dat de verkoper door zijn schuld niet kan voldoen aan een uitdrukkelijk overeengekomen contracttermijn, of om enige andere reden verzuimt om aan zijn verplichtingen te voldoen, moet de koper een redelijke termijn van respijt verlenen, beginnend op de dag dat de verkoper een schriftelijke ingebrekestelling ontvangt of, in het geval van een kalenderdatum gerelateerde termijn, vanaf dat tijdstip. Nadat deze termijn vruchteloos is verstreken, heeft de koper het recht om zijn wettelijke aanspraken te doen gelden. Wordt de levering vertraagd, om redenen waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is, bijv. door een staking (ook bij de toeleverancier van de verkoper) of door overmacht, dan wordt de klant hiervan, indien mogelijk, onmiddellijk op de hoogte gebracht en is de verkoper in dit geval niet verplicht tot schadevergoeding of vergoeding van uitgaven. Van overmacht in de zin van deze contractvoorwaarden is bijv. ook sprake als zich bij leveranciers van de verkoper (en bij hun toeleveranciers), of bij de verkoper zelf, omstandigheden voordoen, die onder normale bedrijfsomstandigheden niet te verwachten zijn. Daaronder vallen bijv. de vernietiging en buiten werking treden van de productiemiddelen/de productie-installaties door bijv. brand, overstromingen, uitzonderlijke weersomstandigheden (uitzonderlijk betekent in deze context, dat zich in de afgelopen 5 jaar in de betreffende regio geen soortgelijke weersomstandigheden hebben voorgedaan) of een tekort aan toevoer van een noodzakelijke grondstof als gevolg van marktbrede schaarste aan grondstoffen en/of als gevolg van een door autoriteiten aangekondigd stilleggen van bedrijven, zonder dat daar verwijtbaar gedrag van de verkoper aan ten grondslag ligt. Zijn de vertragingen aanzienlijk en kan van de koper niet worden verwacht dat hij langer wacht, dan heeft de koper het recht om na afloop van de laatste schriftelijk aangegeven deadline het contract schriftelijk op te zeggen, tenzij levering onmogelijk is, of de leverdatum staat of valt met het belang van de klant bij de goederen. Indien de verkoper, in het kader van een commerciële transactie resp. de koper (die ondernemer of handelaar is), de goederen afneemt van een derde resp. de fabrikant, dan wordt het contract ontbonden vanwege het niet leveren door zijn contractpartner en heeft de koper geen aanspraak op schadevergoeding en/of vergoeding van kosten. Mocht de levering om bovengenoemde redenen - zonder dat de uitvoering onmogelijk is of zal worden - uitsluitend in voor de koper redelijke omvang, meestal 21 dagen na de overeengekomen leveringsdatum, vertraagd worden, dan heeft de koper eveneens geen recht op bovengenoemde rechten, tenzij het gaat om een transactie met een absolute deadline. Is de nieuwe leveringsdatum of de vertraging niet langer meer redelijk voor de koper, dan kan hij, na het verstrijken van een redelijke respijtperiode, het contract schriftelijk beëindigen. 

8.

Worden de goederen door de verkoper verzonden via een logistiek bedrijf dat hij daarvoor opdracht heeft gegeven, dan vindt de overdracht van het risico aan de ondernemer of aan de handelaar als koper al plaats met overdracht aan een op de juiste wijze geselecteerde en (tot dan toe) betrouwbare transporteur. De verkoper is niet verplicht om bij verlies of een duidelijke verslechtering van de goederen buiten zijn schuld na overdracht van de goederen aan de vervoerder opnieuw te leveren, terwijl de koper niettemin verplicht blijft om de aankoopprijs te betalen. De verkoper is in dit verband verplicht om de schadeclaims ten opzichte van het logistieke bedrijf te cederen aan de koper, waarbij echter niet geldt, dat hij via autorisatie/volmacht voor de koper claims jegens het logistieke bedrijf kan doen gelden. Tijdens de vertraging is de verkoper in aanvaarding/levering van de goederen voor de koper uitsluitend verantwoordelijk in geval van opzet en grove nalatigheid. Bestaat het verschil uitsluitend uit een ander type van een product/artikel, dan gaat het risico over op de klant op het moment dat hij in gebreke komt, doordat hij de aangeboden producten/artikelen niet aanneemt, § 300 BGB. 

9.

De voor inbouw bestemde artikelen worden door de koper zelf, of – in opdracht van hem -door een gespecialiseerd bedrijf (installateur van een sanitairbedrijf), onafhankelijk van dit contract, geïnstalleerd of ingebouwd. Is de koper eindverkoper en is zijn klant (uiteindelijke koper), in het kader van een met een derde partij afgesloten werkovereenkomst, verplicht om de artikelen of producten van de verkoper te installeren, dan is de koper, of in dit geval de eindverkoper verplicht om aan zijn koper (uiteindelijke koper) de navolgende bepalingen van Punt 9 van de AV door te geven. Worden de artikelen door de koper, door een in opdracht van de koper werkende derde partij, of door de uiteindelijke koper niet professioneel en/of niet in overeenstemming met de installatievoorwaarden en montagebeschrijvingen geplaatst en/of worden er wijzigingen aangebracht in de geleverde artikelen en/of montagematerialen, dan komen de garantieclaims jegens de verkoper en claims op basis van §§ 439 lid 3, 445 a lid 1 BGB te vervallen, omdat het in dit geval niet meer om hetzelfde artikel gaat. Kopers en eindverkopers moeten de artikelen of producten onmiddellijk controleren in overeenstemming met § 377 HGB (zie hieronder). De koper is ervan op de hoogte - en geeft dit door aan zijn kopers (uiteindelijke kopers) - dat binnen het productieproces van de hoogwaardige producten van de verkoper niet kan worden gegarandeerd dat van de gebieden achter de krimprand (achterkant van de rondom lopende verticale randgedeelte van de baden, douchebakken, douchevlakken en wastafels), die - indien correct geplaatst en geïnstalleerd - niet worden blootgesteld aan de directe invloed van water, het titaniumstaal volledig geglazuurd is. Rekening houdend met deze kennis, is het aan de koper of de eindverkoper om ervoor te zorgen dat de montage-instructies en productbeschrijvingen volledig worden nageleefd en dat er geen wijzigingen worden aangebracht aan de afdichtingsaansluitingen, zodat er geen vocht/water achter de krimprand kan komen, die productietechnisch niet volledig geglazuurd kan worden. Alleen zo kan bijv. latere corrosieschade voorkomen worden. In dat opzicht, kan een productiegerelateerd en daardoor onvermijdelijk niet volledig geglazuurd oppervlak van titaniumstaal in het gebied achter de flensrand niet gezien worden als defect van de geleverde artikelen/het product.

 

§ 3 Verdere leveringsvoorwaarden en voorbehoud van vooruitbetaling

1.
De verkoper heeft recht om in gedeelten te leveren, voor zover dit voor de koper redelijk is en de orderbevestiging niet aangeeft is dat er iets anders is overeengekomen. 

2.

Bij bestellingen van kopers met woonplaats en zakelijke vestiging in het buitenland, of bij redelijke aanwijzingen dat de koper een mogelijk betalingsrisico vormt, behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor om pas te leveren na ontvangst van de aankoopprijs plus verzendkosten (vooruitbetalingsregeling). In het geval dat de verkoper vooruitbetaling eist, wordt de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. In dat geval begint de leveringsperiode pas na betaling van de aankoopprijs plus verzendkosten.

§ 4 Prijzen en verzendkosten

1.

De door de verkoper aangegeven prijzen zijn in Euro's, af fabriek, incl. ladingdragers en transportverpakkingen alsook incl. het wettelijk geldende BTW-tarief en bij exportleveringen incl. douanerechten, alsook kosten en officiële heffingen.

 
2.

Levert de verkoper de bestellingen van de koper in overeenstemming met § 4 lid 1 van deze AV in de vorm van deelleveringen, dan hoeft de koper alleen voor de eerste deellevering verzendkosten te betalen. Vinden de deelleveringen plaats op verzoek van de koper, dan rekent de verkoper verzendkosten voor elke deellevering.

 

§ 5 Betalingsvoorwaarden, instemming, verrekening en retentierecht

1.
In de koopprijs is de wettelijk geldende omzetbelasting niet inbegrepen. 

2.

Facturen van de verkoper dienen betaald te worden in overeenstemming met de daarvoor afzonderlijk gemaakte afspraken met de koper. Of, bij gebreke hieraan, onmiddellijk. Als dag van betaling geldt de datum waarop de verkoper het geld ontvangt of het tegoed op zijn rekening wordt gestort. Ook zonder betaalverzoek van de verkoper, raakt de koper 10 dagen na levering in gebreke. De verkoper heeft het recht om regelmatige betaling voor de levering van goederen te eisen. Is een kortingbedrag overeengekomen, dan wordt dit van het nettobedrag afgetrokken en is het uitsluitend geldig als aan alle andere, meer dan 30 dagen uitstaande verplichtingen, voortkomende uit de zakelijke relatie van de koper met de verkoper, is voldaan. 

 
3.
Betalingen, die niet toereikend zijn om te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de lopende zakelijke relatie, of waarmee slechts een enkele bestelling betaald wordt, worden in eerste instantie verrekend met de al bestaande verplichtingen; de verkoper zal de koper hierover informeren. Zijn er al kosten en rente ontstaan, dan wordt een betaling eerst verrekend met de kosten, vervolgens met de rente en tenslotte met de eigenlijke service. 
4.
Daarnaast heeft de verkoper, in geval van betalingsverzuim door de koper, het recht om leveringen of diensten, die voortkomen uit de lopende zakelijke relatie met de koper, stop te zetten tot het moment dat de koper volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit retentierecht kan door de koper worden afgewend, door ons voor het bedrag van de uitstaande vorderingen een direct uitvoerbare en permanente borgstelling te verstrekken van een Duitse bank, Volksbank of een lokale financiële instelling, die is aangesloten bij een overeenkomstig garantiefonds. Worden betalingen uitgesteld en op een later moment uitgevoerd dan oorspronkelijk overeengekomen, dan is de koper over de uitstelperiode vertragingsrente verschuldigd in overeenstemming met de volgende bepalingen in deze AV. 

5.
De aan de koper gestuurde factuur wordt geacht door hem te zijn geaccepteerd, als de koper niet binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur bezwaar aantekent en als in de factuur, afzonderlijk en op een opvallende plaats, op deze wettelijke gevolgen wordt gewezen.
6.
De koper dient tijdens de vertraging een rente over de schuld te betalen van 9 procentpunten boven de actuele basisrente, incl. verwerkingskosten van € 25,00, §§ 247, 288 BGB. 
7.
De koper heeft alleen een recht op compensatie, als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of opeisbaar en onbetwist zijn. 

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

1.
De geleverde goederen (onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen) blijven eigendom van de verkoper, totdat aan alle vorderingen is voldaan die de verkoper nu of in de toekomst heeft op de koper, inclusief alle saldoclaims van de lopende rekening van de klant. Gedraagt de koper zich in strijd met het contract - met name door ook na een aanmaning niet te betalen – dan heeft de verkoper het recht om de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen terug te nemen, nadat de verkoper een redelijke termijn heeft aangehouden om aan de verplichtingen te voldoen. De voor de terugname ontstane transportkosten zijn voor rekening van de koper. Neemt de verkoper de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen terug, dan betekent dit een herroeping van het contract. Van herroeping van het contract is eveneens sprake, als de verkoper de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen in beslag neemt. De verkoper mag de door hem teruggehaalde onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen opnieuw verhandelen. De opbrengsten hiervan worden verrekend met de bedragen die de koper aan de verkoper verschuldigd is, maar pas nadat de verkoper een redelijk bedrag heeft afgetrokken, voor de kosten die gemoeid waren met het opnieuw verhandelen. 
2.
De koper dient de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen met zorg te behandelen en op de juiste wijze (tijdelijk) op te slaan. Hij moet ze op zijn kosten voldoende en tegen nieuwwaarde, verzekeren tegen brand- water- en diefstalschade. Zijn onderhouds- en inspectiewerkzaamheden vereist, dan dient de koper die op eigen kosten tijdig uit te voeren. 
3.
De koper mag de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen gebruiken en binnen de normale bedrijfsvoering doorverkopen, zolang hij niet in betalingsgebreke is. Hij mag de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen echter niet als onderpand geven of zekerheidshalve overdragen. De claims van de koper tegenover zijn afnemers, voortkomende uit het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen, alsook de claims van de koper met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen, die voortkomen uit een andere juridische vordering ten opzichte van zijn klant of derden (in het bijzonder claims, die voortkomen uit onrechtmatige daad en claims aangaande verzekeringsuitkeringen), inclusief alle saldoclaims vanuit rekening-courant, worden door de koper, voor de zekerheid, volledig overgedragen aan de verkoper. Deze overdracht wordt door de verkoper geaccepteerd. De koper mag deze aan de verkoper overgedragen claims op zijn rekening en in eigen naam innen voor de verkoper, zolang de verkoper de machtiging hiertoe niet intrekt. Het recht van de verkoper om deze claims zelf te innen, wordt hierdoor niet beïnvloed; de verkoper zal de vorderingen echter niet zelf afdwingen en de machtiging voor automatische incasso niet intrekken, zolang de koper naar behoren en volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Gedraagt de koper zich echter in strijd met het contract, met name door in gebreke te blijven met het betalen na een aanmaning, dan kan de verkoper van de koper verlangen dat hij de verkoper op de hoogte stelt van de overgedragen claims en de relevante debiteuren, de betreffende debiteuren op de hoogte brengt van de opdracht en de verkoper voorziet van alle documenten en informatie die de verkoper nodig heeft om de claim te doen gelden. In dit kader bestaat overeenstemming tussen de partijen, dat hierdoor een onafhankelijk recht op informatie en inspectie van de verkoper ontstaat. 

4.
Een verwerking of ombouw van de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen door de koper wordt voor de verkoper uitgevoerd. Als de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen worden verwerkt met andere zaken, die geen eigendom zijn van de verkoper, dan verkrijgt de verkoper het mede-eigendom van deze nieuwe zaken, in verhouding van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen (eindfactuurbedrag inclusief BTW) tot de andere verwerkte zaken op het moment van verwerking. Voor het overige geldt voor het door de verwerking ontstane nieuwe object hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen. Worden de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen onlosmakelijk verbonden of vermengd met andere zaken, die geen eigendom zijn van de verkoper, dan verkrijgt de verkoper het mede-eigendom deze nieuwe zaken, in verhouding van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen (eindfactuurbedrag inclusief BTW). Worden de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen op een zodanige manier verbonden of vermengd, dat het onderdeel van de koper moet worden beschouwd als hoofdonderdeel, dan zijn de koper en de verkoper het er al op voorhand over eens, dat het mede-eigendom van de zaak door de koper, naar rato, wordt overgedragen aan de verkoper. Deze overdracht wordt door de verkoper geaccepteerd. Het hieruit resulterende eigendom of mede-eigendom van een zaak, zal door de koper voor de verkoper bewaard en verzekerd worden. 

5.
In geval van inbeslagname van de onder eigendomsvoorbehoud ontvangen goederen door derden, of bij andere interventies door derden, dient de koper te wijzen op het eigendomsrecht van de verkoper en moet hij de verkoper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, zodat de verkoper zijn eigendomsrechten kan afdwingen. Als de betreffende derde niet in staat is om de verkoper de hieraan gepaard gaande wettelijke/buitenwettelijke kosten te vergoeden, dan is de koper hiervoor aansprakelijk. 

6.
Indien de koper daarom verzoekt, is de verkoper verplicht om de onderpanden waarop hij recht heeft vrij te geven, voor zover hun realiseerbare waarde de waarde van de uitstaande vorderingen op de koper met meer dan 10% overschrijdt. De verkoper heeft echter het recht om de vrij te geven onderpanden te selecteren. 

§ 7 Garantie

1.

a)

De verkoper is aansprakelijk voor materiële en juridische gebreken aan de artikelen, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v., 280 e.v. BGB, waarin wordt bepaald, dat in het geval van een commerciële transactie, de koper zich moet houden aan § 377 HGB in overeenstemming met de volgende bepalingen. De verjaringstermijn voor wettelijke claims met betrekking tot gebreken is 1 jaar en begint met de levering of overdracht van de goederen aan de koper, tenzij door de verkoper, op frauduleuze wijze, een gebrek is verzwegen, als hij een garantie voor de kwaliteit of bepaalde individuele eigenschappen van de goederen heeft aanvaard, of als de goederen in de zin van § 438 lid 1 nr. 2 b) BGB binnen een jaar na de levering of overdracht professioneel en volgens instructies van de verkoper zijn ingebouwd in een gebouw (vast op de vloer bevestigd onroerend goed) – in die gevallen is de wettelijke verjaringstermijn van toepassing.

b)

Zichtbare gebreken moeten meteen schriftelijk aan de verkoper worden gemeld, maar in de regel binnen 6 dagen na levering. Dit geldt ook voor deelleveringen die door de koper kunnen worden gebruikt. Een klacht die niet tijdig of op de juiste wijze wordt ingediend, sluit elke vordering van de koper met betrekking tot plichtsverzuim wegens slechte prestaties uit. 

c)

Gebreken die bij de aflevering kunnen worden herkend, moeten door de koper tevens bij het transportbedrijf worden geclaimd en hij moet ervoor zorgen, dat deze laatste de gebreken registreert. Defectmeldingen moeten een gedetailleerde beschrijving van het defect bevatten. Een niet tijdig of niet in de juiste vorm geuite klacht sluit elke aanspraak van de koper ten opzichte van de verkoper vanwege plichtsverzuim door slechte prestaties uit. Blijken afwijkingen in hoeveelheden, gewicht of volume na bovengenoemde inspectieverplichtingen al bij aflevering aanwezig, dan moet de koper dit bij ontvangst van de goederen bij de vervoerder aangeven en de klacht laten documenteren. Een niet tijdig ingediende klacht sluit in dit verband ook elke claim van de klant wegens plichtsverzuim als gevolg van slechte prestaties uit. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk nadat ze zijn ontdekt schriftelijk worden gemeld, uiterlijk binnen de in deze AV geldende verjaringstermijn. Defectmeldingen moeten ook hier een gedetailleerde beschrijving van het defect bevatten. Een niet tijdig of in de juiste vorm geuite klacht sluit elke aanspraak van de koper vanwege plichtsverzuim door slechte prestaties uit. 

d)

Bij aanvang van de verwerking, bewerking, verbinding of vermenging met andere zaken of doorverkoop aan de eindverkoper, worden de geleverde goederen, in overeenstemming met het contract, geacht te zijn goedgekeurd door de koper. 

e)

Overig plichtsverzuim moet door de koper, voordat hij andere rechten doet gelden, onmiddellijk schriftelijk worden gemeld, waarbij hij een redelijke periode van latere uitvoering dient aan te geven. De verkoper krijgt uitdrukkelijk de mogelijkheid om - in de regel – drie keer een mogelijk defect te herstellen. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bruikbaarheid van de geleverde goederen of producten binnen de gehele installatie van de koper of de eindverkoper, tenzij deze bruikbaarheid door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk is verzekerd. Voor het volgende moet de koper zelf zorgen – en, als eindverkoper, aan zijn uiteindelijke klant doorgeven: de eindverkoper en/of uiteindelijke klant moet zelf, in het kader van een door hem voor derden uit te voeren werk- en/of bouwproces, controleren of met de geleverde goederen of de producten - die, indien vereist en wettelijk voorgeschreven, beschikken over een officiële bouwkundige goedkeuring – de door hem beloofde prestaties geleverd kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan nationale voorschriften, zoals bijv. voor constructie, hygiëne, geluid, warmte-isolatie en milieubescherming en bescherming van de stroomvoorziening (bijv. potentiaalvereffening) enz.

f)

Komt, als onderdeel van de reparatie en/of eventuele vervangende levering door de verkoper, aan het licht dat niet de prestaties van de verkoper en/of een product van de verkoper, maar eerder een ander product en/of de installatie van de eindverkoper, of een verkeerd gebruik/behandeling en/of onjuiste inbouw, bijv. door de uiteindelijke klant, de oorzaak van een defect is, dan dient de koper de door de verkoper gemaakte kosten (bijv. reiskosten, klantenservice, uren, enz.) op verzoek en tegen bewijs terug te betalen. Een claim vanwege aansprakelijkheid en/of schadevergoeding is met name uitgesloten als er aan de goederen van de verkoper wijzigingen zijn aangebracht door de koper, de eindverkoper of de uiteindelijke klant, of als de goederen anders zijn geïnstalleerd dan in de montage-instructies wordt voorgeschreven. Hetzelfde geldt als materiële gebreken in de goederen van de verkoper zijn ontstaan, omdat de geleverde goederen anders zijn onderhouden of gereinigd dan in de onderhoudsinstructies staat aangegeven. De garantie is uitgesloten, als de koper, eindverkoper of de uiteindelijke klant er niet, bijv. door een professionele installatie en correct gebruik van de geleverde goederen, voor zorgt dat de als gevolg van de productie niet volledig geglazuurde oppervlakken (flensrand) met vocht of water in aanraking komen, waardoor corrosie niet kan worden uitgesloten. De verkoper is niet aansprakelijk voor demontage- en installatiekosten, en ook niet voor de kosten die ontstaan bij onderbreking en opnieuw in gebruik nemen van een installatie waarin een product of goederen van de verkoper zijn geïnstalleerd, tenzij de verkoper verantwoordelijk is voor het oorzakelijk verband, in het bijzonder bij een bekende terugroepactie van de fabrikant, of een andere bekende gebrekkigheid van de geleverde goederen.

g)

Mochten de aanvullende maatregelen mislukken, waarbij een latere aanpassing meestal pas bij de derde vergeefse poging als mislukt wordt beschouwd, of als de verkoper de aanvullende maatregelen zowel schriftelijk en uitdrukkelijk als definitief weigert, kan de koper zijn wettelijke aanspraken doen gelden. Bij slechts een kleine afwijking van de contractuele bepalingen, met name bij slechts kleine gebreken, hebben klanten geen recht om zich uit het contract terug te trekken. Dat is met name het geval als de functionaliteit van de geleverde goederen materieel niet beperkt is en het beroep op het recht om zich uit het contract terug te trekken daarmee niet in verhouding staat.

h)

Is sprake van een defect, dan wordt – behalve bij een recht van regres in overeenstemming met §§ 445a, 475 BGB - naar keuze van de verkoper het product gratis gerepareerd of vervangen. Defecten veroorzaakt door de koper zelf of door de afnemer en/of de uiteindelijke klant en ook ongerechtvaardigde claims worden verholpen in opdracht en voor rekening van de koper. 

i)

De koper verplicht zich om alle informatie te verstrekken, die nodig is voor het onderzoek en de afwikkeling van een garantieclaim. De koper verstrekt de verkoper de nodige informatie, tenminste het Bette-orderbevestigingsnummer, artikelnummer, reden van de klacht en, zo mogelijk, foto's van de schade. Een basisformulier voor klachten die voor dit doel kunnen worden gebruikt, kan hier worden gedownload. Is een installatie uitgevoerd bij de eindverkoper of de uiteindelijke klant, dan moeten kopieën van installatieprotocollen enz. ter beschikking worden gesteld. 

j)

Claims van de koper, de afnemer of de uiteindelijke klant in verband met noodzakelijke extra kosten voor aanvullende prestaties, met name transport- en reiskosten, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten, voor zover deze kosten toenemen omdat de te leveren goederen – op foutieve gronden – naar een andere locatie dan de plaats van levering of het filiaal van de koper zijn gebracht. Dit geldt niet, indien sprake is van recht van regres overeenkomstig §§ 445a, 475 BGB en bij claims gegrond op plichtsverzuim, kwaadwilligheid, of opzet, waarbij levensgevaar of het risico van lichamelijk letsel optreedt.

Alle rechten van de koper om zich bij wederverkoop van de goederen uit het contract met de verkoper terug te trekken, gelden alleen als de koper geen enkele overeenkomst heeft gesloten met zijn klant (eindverkoper) en/of uiteindelijke klanten, die verder gaat dan de wettelijke claims voor gebreken. 

k)

De aanvaarding van plichtsverzuim vereist de schriftelijke vorm. 

2.
Eventueel door de verkoper verstrekte verkoopgaranties voor bepaalde goederen komen bovenop claims voor kwaliteits- of eigendomsgebreken zoals gedefinieerd in Paragraaf 1. Details over de reikwijdte van dergelijke garanties staan in de garantievoorwaarden die bij het artikel of de goederen zijn gevoegd. 
3.
Informatie, advies, reclame. Informatie en advies over de producten/goederen van de verkoper worden uitsluitend verstrekt op basis van eerdere ervaringen. Betreft het goederen waarvoor een bouwkundige goedkeuring vereist is, dan is deze aanwezig. Maatgevend zijn uitsluitend de productkwaliteiten, die door ons als verkoper (fabrikant) zijn vermeld over het betreffende product. De koper, of de eindverkoper en de uiteindelijke koper moeten, onafhankelijk en voor eigen risico, controleren of de installatie en het gebruik van de goederen het geplande succes zal opleveren (zie hierboven). Daarvoor is het noodzakelijk, dat de koper, of de eindverkoper en de uiteindelijke koper de productbeschrijvingen, montage-instructies en onderhoudsvoorschriften zorgvuldig toepassen en volledig in acht nemen.

 

§ 8 Aansprakelijkheid

1.De verkoper is alleen aansprakelijk voor schade en vergoeding van kosten voor al bestaande defecten bij het sluiten van de overeenkomst, in geval van opzet of grove nalatigheid, of als hij de koper op frauduleuze wijze heeft bedrogen. 

2.Doen zich wezenlijke gebreken voor, die volgens bovengenoemde regels niet door de koper zelf opgelost hoeven te worden, of veroorzaakt zijn, dan heeft de koper er in eerste instantie alleen aanspraak op, dat het gebrek binnen een redelijke termijn na kennisgeving zal worden verholpen. Is het verhelpen van het defect zonder resultaat, onredelijk of onmogelijk, dan heeft de koper alleen het wettelijk recht op prijsvermindering en terugtrekken uit het contract (zie hierboven).


3.Voor het overige is de aansprakelijkheid van de verkoper inclusief het gedrag van zijn vertegenwoordigers en medewerkers vanwege de schending van overige plichten, onrechtmatige daad en in overeenstemming met §§ 280, 281 BGB, beperkt tot grove nalatigheid en opzet. De verkoper is dus alleen aansprakelijk als hij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt. De verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor schade die bij de koper, eindverkoper of uiteindelijk klant ontstaat aan hem toebehorende goederen, interieur, gegevens en dergelijke, ongeacht de aard, oorsprong, duur en omvang van de inwerking, tenzij de verkoper de schade opzettelijk heeft veroorzaakt, of als sprake is van grove nalatigheid. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door de inwerking van vocht.


4.In het geval van lichte nalatigheid is de verkoper alleen aansprakelijk, als essentiële of typische contractuele verplichtingen (zogenaamde kardinale verplichtingen) worden geschonden. Kardinale verplichtingen zijn die verplichtingen, die een contractuele overeenkomst mogelijk maken. De vergoeding van indirecte schade, zoals gederfde winst, is uitgesloten. Met betrekking tot elektronische gegevens en technische apparatuur, wordt de koper, eindverkoper en uiteindelijke gebruiker aanbevolen om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen spanningsval en/of -verandering en om een daarvoor geldende verzekering af te sluiten (kosten van gegevenswijziging, enz.).

5.Bovengenoemde uitsluitingen/beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing bij schade aan lichaam, leven en gezondheid, of beperking van vrijheid of seksuele zelfbeschikking, gebaseerd op nalatig plichtsverzuim door de verkoper of een van diens wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers. 

6.Bovengenoemde uitsluitingen/beperkingen van aansprakelijkheid zijn ook niet van toepassing op schade die door de verzekering van de verkoper wordt gedekt. In termen van schadebedragen is de verkoper, met name bij het recht van regres binnen de toeleveringsketen (§ 445a BGB), aansprakelijk tot het bedrag dat hij volgens zijn aansprakelijkheidsverzekering maximaal krijgt uitgekeerd. De koper heeft altijd het recht om het bedrag van de dekking en de inhoud van de verzekeringsvoorwaarden schriftelijk bij de verkoper op te vragen. De verkoper is bij een dergelijk verzoek verplicht om de koper, op z’n minst in tekstvorm, op de hoogte te stellen van het bedrag van de dekking en om de koper op diens verzoek de verzekeringsvoorwaarden ter beschikking te stellen. Het staat de koper vrij om, indien de overeenkomstige kosten van de polis worden aangenomen, in overeenstemming met de verkoper en zijn verzekeringsmaatschappij een hogere dekking af te spreken. 

7.Indien andere oorzaken hebben bijgedragen tot het ontstaan van een schade waarvoor de verkoper in principe aansprakelijk is, dan is de verkoper slechts aansprakelijk voor zover zijn schuld verband houdt met de andere oorzaken. 

§ 9 Auteursrechten

De verkoper bezit de auteursrechten voor alle foto's, films en teksten die hij publiek maakt of zal maken. Gebruik van de afbeeldingen, films en teksten is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. 

 

§ 10 Toepasselijk recht en jurisdictie

1.

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het VN-verkooprecht. 

2.

Als de koper een handelaar is en op het moment van bestellen in Duitsland is gevestigd, dan is de rechtbank in de plaats van vestiging van de verkoper (Bette GmbH & Co. KG, Heinrich-Bette-Strasse 1, 33129 Delbrück) als enige bevoegd tot juridische uitspraken. Bovendien zijn voor zowel lokale als internationale zaken de geldende wettelijke bepalingen van toepassing.